PARK HOTEL VOSSEVANGEN

POLICY

Introduksjon
På Park Hotel Vossevangen behandlar vi dine personopplysningar i ulike samanhengar, t.d. når du bestiller tenester frå oss, overnattar på hotellet vårt, brukar tenester som vi tilbyr. I vår personvernerklæring finn du informasjon om vår behandling av personopplysningar. Nedanfor finn du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller ynskjer å be om tilgang til dine personopplysningar.
Vi behandlar dine personopplysningar i samsvar med gjeldande norske datavernforordningar, heretter kalla GDPR.
 
2. Personopplysningsansvarleg for dine personopplysningar
Park Hotel Vossevangen AS, som heretter omtala som Park Hotel Vossevangen org. Nei. 919 356 650, Uttrågata 3, 5700 Voss, telefon ++47 56 53 10 00, e-post booking@parkvoss.no er behandlingsansvarleg for personopplysningar i våre system for booking, fakturering og hotelldrift. Vi er også ansvarlege for behandlinga av vår marknadsføring og utsending av e-post til våre kundar og andre kontaktar.
 
3. Behandling av personopplysningar i samband med bestilling av overnatting og opphald
I samband med bestillingane du sjølv eller andre gjer på dine vegne, behandlar vi personopplysningar som vi treng for å kunne oppfylle avtalen om bestilling og kjøp av tenester. Dette refererer til informasjon som du har gitt oss direkte, via eit reisebyrå eller ein agent. Vi behandlar t.d. informasjon om din identitet, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. I tillegg behandlar vi anna informasjon som du måtte ha oppgitt som er viktig for ditt opphald hos oss. Dette kan referere til informasjon om allergiar eller spesielle ynskjer med omsyn til opphaldet ditt. Vi registrerer alle kjøp og bestillingar du gjer hos oss, t.d. spa, restaurant, romservice, for at vi skal kunne levere desse tenestene, og for at du skal kunne betale for dei. Kontakt via e-post før, under og etter opphaldet via telefon og e-post kan førekomme.
Vi behandlar slik data i systemet vårt i 18 månader. Desse blir då automatisk depersonalisert.
 
4. Behandling av personopplysningar for marknadsføringsføremål
Når du abonnerer på vårt nyheitsbrev lagrar og brukar vi e-postadressa di til å sende deg nyheiter og tilbod frå oss.
Vi brukar også di e-postadresse eller ditt telefonnummer for å sende nyheiter og tilbod i samhøve med reglar om eksisterande kundeforhold. Vårt nyheitsbrev kjem berre viss du har gitt samtykke til utsendinga. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke som du tidlegare har gitt oss. Du kan også velge bort mottak ved å sende ein e-post til booking@parkvoss.no
 
5. Behandling av personopplysningar til andre føremål
Dersom du kontaktar oss, eller på annan måte vender deg til oss med førespurnader, behandlar vi personopplysningane du oppgir i den grad det er nødvendig for å kunne svare på og loggføre førespurnaden din. Grunnlaget for dette er legitime interesser, å kunne oppfylle avtalar med deg, eller å svare på dine førespurnader.
I tillegg til behandlinga beskriven i personvernreglane våre eller basert på ditt samtykke, kan vi i nokre tilfelle bli tvungne til å behandle personopplysningar når gjeldande regelverk, inkludert datavernforordninga og GDPR, gyldig myndigheitsordre eller rettsavgjerd tillèt oss å gjere det.
 
6. Utlevering av personopplysningar og lovpålagt behandling
Vi avslører ikkje dine personopplysningar til tredjepartar utan ditt samtykke, eller med mindre gjeldande lover, inkludert datavernforordninga og GDPR, gyldig myndigheitsordre eller domstol tillèt eller krev at vi gjer det.
For å unngå misforståingar, ynskjer vi å presisere at vår databehandling for behandling av data til eigne føremål ikkje blir rekna som utlevering.
 
7. Dine rettar
Som fysisk person har du ei rekke rettar i samhøve med datavernforordninga.
Du har rett til å be om informasjon, retting og sletting av personopplysningar vi behandlar om deg. Du har også rett til å be om avgrensing av behandlinga, rett til å protestere mot behandlinga og rett til dataportabilitet.
For å utøve dine rettar kan du sende oss ein e-post på booking@parkvoss.no. Vi vil svare på førespurnaden din så snart som mogleg, og seinast innan 30 dagar.
Vi vil be deg bekrefte identiteten din eller be deg om å oppgje ytterlegare informasjon før vi lar deg utøve rettane dine hos oss. Vi gjer dette for å sikre at vi berre avslører dine personopplysningar til deg – og ikkje til nokon som utgir seg for å vere deg.

8. Informasjonskapslar
Vi brukar informasjonskapslar for å forbetre brukaropplevinga på våre nettsider. Ein informasjonskapsel er ei lita tekstfil som blir lagra på eininga di (t.d. din smarttelefon, datamaskin, nettbrett). Informasjonskapslar hjelper til med å identifisere kva slags sider som blir besøkt på nettstaden vår. Informasjonen som blir lagra ved hjelp av informasjonskapslar kan t.d. vere korleis du brukar nettsida, kva slags nettlesar du brukar og kva slags nettsider du har besøkt.
Ein permanent informasjonskapsel blir verande på eininga di i ein førehandsbestemt tidsperiode. Ein økt-informasjonskapsel blir lagra mellombels i eininga sitt minne medan du er på nettstaden vår. Øktinformasjonskapslar blir sletta når nettlesaren blir lukka. Vi brukar både permanente informasjonskapslar og øktinformasjonskapslar.
Dersom du ikkje vil at nettsidene våre skal lagre informasjonskapslar på eininga di, kan du deaktivere informasjonskapslar i nettlesaren din. Dersom du deaktiverer informasjonskapslar, vil funksjonaliteten til nettsidene våre bli redusert.

9. Endringar i personvernerklæring eller behandling
Vi jobbar kontinuerleg med utvikling og forbetring av våre tenester til kundane våre. Dette kan endre tilnærminga eller omfanget av vår behandling av personopplysningar. Informasjonen vi gir i denne personvernerklæringa vil derfor bli endra og oppdatert fra tid til anna. Vi vil også endre personvernreglane i samband med nye forskrifter eller dersom myndigheitene sin praksis tilseier det.